May 26, 2018

Vivo y11 unfortunately error solved by flashing